Zariadenie pre seniorov

 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov

O nás

 „Zariadenie pre seniorov“ je zriadené pri VšNsP, n.o., Nemocničná 1, Veľký Krtíš a našim cieľom je zabezpečiť klientom dôstojné a kľudné prežitie svojej jesene života. Celková kapacita zariadenia je 12 klientov a sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou formou.

Ubytovanie klientom zabezpečujeme v 1-2 lôžkových priestranných izbách s bezbariérovými prístupmi. V spoločenskej miestnosti je priestor pre aktivačnú a záujmovú terapiu, kultúrno-spoločenské akcie a pre návštevy. Snahou nášho personálu s profesionálnym prístupom je aktívne podporovať našich klientov. Zariadenie rešpektuje rozhodnutie klienta zachovať a udržať si štýl života, organizovať si spoločenský život podľa pôvodných aktivít s prihliadnutím na fyzické a psychické možnosti klienta. Ponúkame pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie odkázaní na odbornú pomoc iných fyzických osôb.

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Zb. zákonov o sociálnych službách:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV,
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.

Poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečujeme záujmová činnosť

Informácie o podmienkach prijatia do „Zariadenia pre seniorov“

Pre poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení je potrebné aby záujemca dovŕšil dôchodkový vek a predložil sociálny posudok a rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá príslušný mestský alebo obecný úrad.

Postup pri podávaní žiadosti

 1. Podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom „Zariadení pre seniorov“, podá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vyplnené tlačivo Lekársky nález na mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.
 2. Mestský alebo obecný úrad vydá žiadateľovi Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 3. V prípade, že je občan odkázaný na uvedený druh sociálnej služby, po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
 4. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a potvrdenie o príjme žiadateľa spolu so vstupnými lekárskymi vyšetreniami, prinesie žiadateľ do nášho Zariadenia pre seniorov, na základe čoho môže byť prijatý do zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zariadenie, kde Vám budú pracovníci ochotní poradiť a pomôcť.

Kontakt:
Zariadenie pre seniorov VšNsP n.o.
Nemocničná 1
990 01 Veľký Krtíš

kontakt sociálny pracovník, Mgr. Zlatica Nagyová,
telefón: 047 2816 176
e-mail: zlatica.nagyova@nspvk.sk

 • Evidencia čakateľov

  (Poradové číslo, Meno a priezvisko, Obec)

  1. Gizela Marcíková, Sklabiná- Peserany
  2. Anna Martušová, Sucháň
  3. MVDr. Anna Ragačová, Veľký Krtíš
  4. Ing. Sidónia Borošová, Veľký Krtíš
  5. Veronika Hollová, Veľký Krtíš
  6. Pavel Heveš, Veľký Krtíš
  7. Elena Hevešová, Veľký Krtíš
  8. Ján Friča, Veľký Krtíš
  9. Oľga Cifferyová, Prievidza
  10. Anna Kukučková, V. Krtíš
  11. Emília Potocká, Veľký Krtíš

  Aktualizované, dňa: 17.02.2020

 • Zariadenie pre seniorov

  Fotogaléria - Zariadenie pre seniorov

  Fotogaléria - Zariadenie pre seniorov