Zariadenie pre seniorov

 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov
  Zariadenie pre seniorov

O nás

 „Zariadenie pre seniorov“ je zriadené pri VšNsP, n.o., Nemocničná 1, Veľký Krtíš a našim cieľom je zabezpečiť klientom dôstojné a kľudné prežitie svojej jesene života. Celková kapacita zariadenia je 12 klientov a sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou formou.

Ubytovanie klientom zabezpečujeme v 1-2 lôžkových priestranných izbách s bezbariérovými prístupmi. V spoločenskej miestnosti je priestor pre aktivačnú a záujmovú terapiu, kultúrno-spoločenské akcie a pre návštevy. Snahou nášho personálu s profesionálnym prístupom je aktívne podporovať našich klientov. Zariadenie rešpektuje rozhodnutie klienta zachovať a udržať si štýl života, organizovať si spoločenský život podľa pôvodných aktivít s prihliadnutím na fyzické a psychické možnosti klienta. Ponúkame pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie odkázaní na odbornú pomoc iných fyzických osôb.

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Zb. zákonov o sociálnych službách:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV,
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.

Poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečujeme záujmová činnosť

Informácie o podmienkach prijatia do „Zariadenia pre seniorov“

Pre poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení je potrebné aby záujemca dovŕšil dôchodkový vek a predložil sociálny posudok a rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá príslušný mestský alebo obecný úrad.

Postup pri podávaní žiadosti

 1. Podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom „Zariadení pre seniorov“, podá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vyplnené tlačivo Lekársky nález na mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.
 2. Mestský alebo obecný úrad vydá žiadateľovi Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 3. V prípade, že je občan odkázaný na uvedený druh sociálnej služby, po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
 4. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a potvrdenie o príjme žiadateľa spolu so vstupnými lekárskymi vyšetreniami, prinesie žiadateľ do nášho Zariadenia pre seniorov, na základe čoho môže byť prijatý do zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zariadenie, kde Vám budú pracovníci ochotní poradiť a pomôcť.

Kontakt:
Zariadenie pre seniorov VšNsP n.o.
Nemocničná 1
990 01 Veľký Krtíš

kontakt sociálny pracovník, Mgr. Zlatica Nagyová,
telefón: 047 2816 176
e-mail: zlatica.nagyova@nspvk.sk

 • Evidencia čakateľov

  (Poradové číslo, Meno a priezvisko, Obec)

  1. Andoková Mária, Stredné Plachtince
  2. Mária Bakošová, Malá Čalomija
  3. Emília Potocká, Veľký Krtíš
  4. Mária Cibuľová, Príbelce
  5. Darina Horváthová, Veľký Krtíš
  6. Gizela Marcíková, Sklabiná- Peserany
  7. Anna Martušová, Sucháň
  8. MVDr. Anna Ragačová, Veľký Krtíš
  9. Ing. Sidónia Borošová, Veľký Krtíš
  10. Veronika Hollová, Veľký Krtíš

  Aktualizované, dňa: 12. augusta 2019

 • Zariadenie pre seniorov

  Fotogaléria - Zariadenie pre seniorov

  Fotogaléria - Zariadenie pre seniorov