Od 23.04.2024 sa upravujú a povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach VšNsP, n. o. vrátane ZPS.

Návštevy:
pondelok - sobota: 15:00 do 16:00
nedeľa (+sviatky): 13:00 do 15:00
Výnimky môžu udeliť primári oddelení a riaditeľka.

#CrossCoop
Projekt je podporený z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko a spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja